Dělení desetinných čísel. merseytravel-newsroom.prgloo.com Materiál Dělení desetinných čísel

Desetinná čísla

Dělení desetinných čísel

Stačí si zapamatovat, že při sčítání a odčítání desetinných čísel musí být desetinné čárky pod sebou. Na konec zápisu desetinného čísla můžeme za desetinnou čárku připsat libovolný počet nula aniž číslo změníme. Je důležité abychom porovnávaly stejné řády. V pøípadì potøeby doplníme z levé strany nuly. Porovnání desetinných čísel čísla porovnáváme jednotlivé číslice a postupujeme z levé strany. Násobení a dělení desetinných čísel Násobení Desetinná čísla se násobí stejně jako čísla celá a ve výsledku se oddělí tolik desetinných kolik mají násobená čísla činitelé dohromady.

Next

DESETINNÁ ČÍSLA

Dělení desetinných čísel

U odčítání postupujeme podobně, jen odčítáme :-. Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé Text zprávy E-mailová adresa ať Vám můžeme odpovědět Prosím nezasílejte dotazy na prozrazení řešení úloh či na vysvětlení postupu. Protože zapsaná 5 již leží za des. Musíme dbát: - Aby desetinná čárka byla pod desetinnou čárkou u každého z čísel - Aby byly pod sebou zapsány číslice na místě setin, číslice na místě desetin, číslice na místě jednotek, atd. Zlomkům, které mají ve jmenovateli číslo 10, 100, 1000, 10000…. Postupujeme opět podle návodu ve vzorovém příkladu v následující animaci. Tento zbytek zapiš ve tvaru 0,02, protože se počet míst ve zbytku rovná počtu míst ve výsledku podílu.

Next

Desetinná čísla

Dělení desetinných čísel

Aktuální informace: Prosím zasílejte pouze naléhavé dotazy. V souvislosti s uzavřením škol jsou systémy Umíme zahlceny provozem i dotazy. Sčítáme odčítáme desetiny s desetinami, setiny se setinami atd. Zbytek po dìlení je 2 , zbytek zapíšeme pod èíslo, které jsme dìlili. Dělení Dělená desetinná čísla převedeme na přirozená celá čísla, tak že vynásobíme obě čísla dělenec i dělitel takovým stejným číslem abychom dostali číslo celé: např. . Pouze s tím rozdílem, že desetinnou èárku zapíšeme do podílu ihned, jakmile ji pøekroèíme v dìlenci.

Next

DESETINNÁ ČÍSLA

Dělení desetinných čísel

Pokud to nejde, jako v tomto příkladu, zatrhni celou část desetinného čísla, tedy 2. Dìlení desetinných èísel - Vysvìtlení látky Dìlení desetinných èísel èísly 10, 100, 1000. V našem pøípadì dìlíme zbytek èíslem 100. Nechte nám zprávu Narazili jste na chybu v aplikaci? Desetinná čísla se píší se dvěma n, takže ne desetiná čísla, ale desetinná. Nejdříve si přihřejeme češtinářskou polívčičku. Nuly pøipisujeme, dokud výsledek nedosáhne stanovený poèet 0 desetinných míst, nebo dokud není nulový zbytek. Při dělení desetinného čísla 1000 se desetinná čárka posune o 3 místa doleva atd.

Next

Desetinná čísla

Dělení desetinných čísel

Je tedy nutné zbytek vydìlit èíslem, kterým se pøedtím násobilo. Postupujeme opět podle návodu ve vzorovém příkladu v následující animaci. Vždy násobíme èísla z pùvodního zadání. Zase, ale dávejte pozor na správné zarovnání čísel. Zkontrolovat Zkusit znovu Dělení desetinného čísla desetinným číslem Dělení desetinným číslem převedeme na dělení přirozeným číslem, když celý příklad vynásobíme 10, 100, 1000, … podle počtu desetinných míst v děliteli. V součinu umístíme desetinnou čárku tak, aby se počet desetinných míst v součinu rovnal součtu počtů desetinných míst v činitelích.

Next

Matematika: 7. tř. Záporná čísla násobení a dělení

Dělení desetinných čísel

Pokud již umíš dělit jednociferným dělitelem, můžeš pokračovat v dělení dvojciferným dělitelem. Vypoèítej na tøi platná desetinná místa. Při dělení desetinného čísla 100 se desetinná čárka posune o 2 místa doleva. Nejdříve 1 jsou stejné, 2 jsou stejné, ale 5 je větší než 4 a proto je 1256,23 je větší než 1244,58. Jak už jsme psali výše, tak začneme z levé strany. Zkontrolovat Zkusit znovu Dělení desetinného čísla přirozeným číslem Pokud již umíš dělit přirozeným dělitelem, můžeš pokračovat v dělení desetinných čísel. Tisíce s tisíci, stovky se stovkami, desítky s desítkami,… Pro jistotu si můžeme čísla doplnit nulami.

Next